Centerbykontaktudvalget i Herning Kommune

Centerbykontaktudvalgets formål:
Herning Byråd har nedsat et centerbykontaktudvalg til at varetage samarbejdet med borgere, handels- og foreningsliv i kommunens fem centerbyer – Kibæk, Sdr. Felding, Sunds, Aulum og Vildbjerg.

Centerbykontaktudvalget skal bl.a. give centerbyerne en både formel og uformel adgang til kommunen og være et netværksforum til udveksling af erfaringer og synspunkter samt gensidig information mellem centerbyerne indbyrdes og kommunen.

Det er endvidere intentionen, at udvalget kan være et forum for inspiration og idéudvikling i samarbejdet mellem centerbyerne indbyrdes og i samarbejdet med kommunen.

Dagsorden skal søges holdt på et generelt og principielt niveau, som fx strategiske drøftelser om byudvikling og centerbyernes rolle i Herning Kommune.

Centerbykontaktudvalgets sammensætning:
· Byplan- og Bosætningsudvalgets formand: Ulrik Hyldgaard (formand)
· Hver centerby: Repræsenteret ved to personer som udpeges lokalt
· Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets formand – John Thomsen
· Teknik og Miljø – Afdelingsleder i Vej og Trafik Tommy Jonassen
· By, Erhverv og Kultur – Planlægger Tanja Andreasen (sekretær )

Centerbykontaktudvalgets møder:
Der afholdes 2-3 møder årligt på torsdage fra 16.30 -18.00.

Mødet ledes af formanden eller en af ham udpeget stedfortræder.

Der udsendes dagsorden forud for mødet, som evt. kan indeholde en række faste punkter som er fastlagt af udvalget.

Sekretæren skal fire uger forud for hvert møde rette forespørgsel til centerbyernes repræsentanter og Herning Kommunes chefnetværk med henblik på aktuelle emner til dagsorden. Endvidere opfordres alle medarbejdere i Herning Kommune til at bidrage med relevante emner på dagsorden.

Formand og sekretær danner dagsorden, som tilstræbes udsendt to uger før mødet. Sekretæren skriver referat, som tilstræbes udsendt én uge efter mødet.

Repræsentanter for kommunens øvrige institutioner og forvaltninger deltager efter behov, eller såfremt der er relevante emner.

Herning, 24. februar 2022