Kibæk Lokalråd - Vi arbejder for fællesskab blandt foreninger og for udviklingen i Kibæk by

Formålet med Lokalrådet er aktivt at arbejde for lokalområdets  interesser og fremme udviklingen i Kibæk bl.a. ved:

At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Herning Kommune og derigennem fungere som lokalområdets stemme, dette sker bl.a. ved jævnlige møder i Centerbykontaktudvalget.
At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner, landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i området, og i kommunen som helhed.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling.
At være byens talerør udadtil og indadtil.
At synliggøre Kibæk og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer og 4 suppleanter. Heraf vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter for disse ved direkte valg på generalforsamlingen.

De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges af:

– Kibæk Handelsudvalg – 1 medlem og 1 suppleant
– Kibæk Idrætsforening – 1 medlem og 1 suppleant.

Historien bag lokalrådet
Ideen til et lokalråd blev skabt tilbage på fremtidsscenariet på Biblioteket i oktober 2008, hvor mange efterspurgte et samlende og koordinerende organ i Kibæk. Siden har en arbejdsgruppe under ”Kibæk om 5 år”, arbejdet med at søge informationer om og udarbejde vedtægter for et lokalråd.

På den stiftende generalforsamling den 20. oktober 2009 på Alhuset i Kibæk, bakkede de 85 fremmødte forsynings-, institutions- og foreningsrepræsentanter samt borgere, op om stiftelsen af ”Kibæk Lokalråd”, som omfatter området Assing sogn.