Vedtægter for Kibæk Lokalråd

§1. Navn og virkeområde
Rådets navn er ”Kibæk Lokalråd” og rådet virker inden for Kibæk by samt tilstødende lokalområde hørende til Assing sogn. Rådets adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§2. Medlemmer
Alle borgere, interessegrupper, foreninger og virksomheder med adresse i lokalområdet er ”fødte” medlemmer af Lokalrådet.

§3. Formål
Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Kibæk og omegn bl.a. ved:

At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Herning Kommune og derigennem fungere som Lokalområdets stemme.

At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner, landbrug m.fl., og være et koordinerende forum der kan bidrage til at fremme udviklingen i området, og i kommunen som helhed.

At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling.

At være byens talerør udadtil og indadtil.

At synliggøre Kibæk og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og virke.

§4. Lokalrådets bestyrelse sammensættes således:
Lokalrådets bestyrelse og suppleanter skal alle være bosiddende eller erhvervsdrivende inden for Lokalrådets virkeområde.

Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer og 4 suppleanter. Heraf vælges 5 borgere og 2 suppleanter for disse ved direkte valg på generalforsamlingen.

De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges af og blandt bestyrelsen ved:

Kibæk Handelsudvalg – 1 medlem og 1 suppleant
Kibæk Idrætsforening – 1 medlem og 1 suppleant

De ikke direkte borgervalgte bestyrelsesmedlemmer af Lokalrådet og deres suppleanter der er på valg, udpeges af de respektive interessenter forud for generalforsamlingen.

Medlemmer og suppleanter til Lokalrådets bestyrelse vælges for 2-årige perioder.

De 5 borgervalgte og 2 suppleanter til Lokalrådets bestyrelse vælges med 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i ulige år.

De 2 ikke direkte borgervalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udpeges med henholdsvis 1 i lige år og 1 i ulige år.

Genvalg og genudpegning kan finde sted.

§5. Lokalrådsmøder
Lokalrådet afholder normalt kvartalsvise møder og i øvrigt efter behov.

Lokalrådsmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og føres i beslutningsprotokol ved hvert møde. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Lokalrådet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§6. Rådets opgaver
Udadtil (over for politikerne/kommunen, det omkringliggende samfund eller   interesseorganisationer) fungere som lokalsamfundets stemme.

Indadtil har rådet til opgave at samle trådene i området, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet mellem de lokale foreninger til gavn for områdets udvikling.

Tage ansvar og ejerskab for Kibæk og omegns udvikling.

Udpege 2 Kibæk borgere til Kibæk Møllelaugs bestyrelse – således der hvert år udpeges 1 medlem gældende for 2 år.

Rådet kan nedsætte ad hoc grupper blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver, dog skal der være min. én repræsentant fra Lokalrådet i gruppen.

F.eks. ad hoc gruppe til at:
Varetage Kibæks Hjemmeside, herunder aktivitetskalender.
Varetage Kibæks by forskønnelse og byfornyelse.
Rådets opgaver kan yderligere fastlægges i en forretningsorden.

§7. Generalforsamling
Lokalrådet holder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned – første gang i foråret 2011.

Dagsorden herfor skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Fremlæggelse af rådets beretning for det forløbne år og godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf
5. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til Lokalrådet jf. § 4
8. De foreningsudpegede og deres suppleanter til Lokalrådet præsenteres
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lokalrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal varsles i lokalavisen eller via medier som hjemmeside, facebook eller lignende senest 21 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er for alle borgere og erhvervsdrivende inden for Lokalrådets virkeområde.

§8. Afstemningsregler på generalforsamlingen
Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte.

Hver borger/erhvervsdrivende i området har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning kan ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette.

§9. Konstituering
Det ældste medlem indkalder Lokalrådet til første møde, hvor rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og offentliggør efterfølgende posterne gennem medierne & eller lokalrådets hjemmeside (www.kibæk.com)

§10. Økonomi
Midlerne til Lokalrådets virke kan fremskaffes gennem lokale sponsorater, kommunale tilskud, fonde, tilskudsmidler af enhver art, bidrag fra områdets foreninger, institutioner og erhverv.

Kassereren fører regnskab med Lokalrådets midler.

§11. Regnskabsår
Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse hvert år på generalforsamlingen.

§12. Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede.

§13. Opløsning af Lokalrådet
Beslutning om Lokalrådets opløsning kan træffes med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af Lokalrådets opløsning anvendes rådets evt. formue til et almennyttigt formål i Kibæk.

§14. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er godkendt på Lokalrådets generalforsamling den 26. april 2023.

(Erstatter udgaven fra 30-09-2021)